അകലുമീ പ്രണയം........കിളിയഴകേ................
കിളിയഴകേ...നിന്നിണയെ ..
തേടുകയാണോ...?
മധു നിമിഷം..നിന്നരികില്‍....
നിന്നകലുകയോ....?
അനുരാഗ വനിയിലുണരും...
വിരഹ സരസ വീണാ....
അസ്ര പുഷ്പമണിയും....
കന്നി പെണ്ണേ..അരുതേ..

കിളിയഴകേ...നിന്നിണയെ ..
തേടുകയാണോ...?
മധു നിമിഷം..നിന്നരികില്‍....
നിന്നകലുകയോ....?
വന ലതകളിളകും കാറ്റില്‍....
ചിതറി വീഴും സ്വര രാഗം..
സാര ഭാഷ്യമായി........
അലയടിക്കും തൊടിയില്‍...
മൈന പെണ്ണിന്‍ മൗനം...
മൂകമാക്കും സന്ധ്യാ....

മിഴിയഴകേ  നിന്നിണകള്‍....
നിറയുകയാണോ.......?
നിന്‍ രാഗം ചൊടിയില്‍ ...
നിന്നൊഴിയുകയോ....?
ഹിമമുറയും താഴ്വരയില്‍...
ഇന്നുരുകുകയോ...?
നിന്‍ പ്രണയം പെയ്തൊഴിയും...
കരി മുകിലാണോ....?
നീര്‍ മുത്തു പൊഴിയും സന്ധ്യാ....
മനമുരുകി ലോല ഗാനം...
ചിലങ്ക കെട്ടിയാടീ.....
ഒഴുകി വന്ന പുഴയില്‍...
പാതി മാഞ്ഞ തിങ്കള്‍..
ഒഴുകി മാറിയകലെ...

കിളിയഴകേ...നിന്നിണയെ ..
തേടുകയാണോ...?
മധു നിമിഷം..നിന്നരികില്‍....
നിന്നകലുകയോ....?
അനുരാഗ വനിയിലുണരും...
വിരഹ സരസ വീണാ....
അസ്ര പുഷ്പമണിയും....
കന്നി പെണ്ണേ..അരുതേ.

Comments

Popular Posts